homesemail1sm

01234
Главная

Литература по антикоррупции

«Парасат жолы» бойынша кітаптар тізімі


1. Ақыпбекұлы, Ө. Қара қылды қақ жарған... (шешендік сөздер мен билер шешіміндегі құқықтық нормалар және сот прецедентінің нысандары): монография / Ақыпбекұлы Ө. - Астана: [б. и.], 2006. - 233 б.
2. Алауханов, Е.О. Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары / Алауханов Е. О. - Алматы: Ғылым. - 2005. - 304 б.
3. Алауханов, Е. Сыбайлас жемқорлықпен күресу: теория және практика / Е. Алауханов. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. - 240 б.
4. Артықбаев Ж.О. «Жеті жарғы» - мемлекет және құқық ескерткіші (зерттелуі, деректер, тарихы, мәтіні). Оқу құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2006. - 150 б.
5. Дулатбеков, Н. О. Қылмыстық жаза тағайындау: Теория және практика мәселелері / Дулатбеков Н.О. - Астана: Фолиант, 2002. - 446 б.
6. Есім Ғ. Сана болмысы / Ғ. Есім. 10-шы кітап. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 330 б.
7. Есім, Ғ. Саяси философия: акме-қоғам мәселелері / Ғ. Есім. - Астана: Елорда, 2009. - 376 б.
8. Кемельбеков, С. Т. Сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамдарында көзделген бағалылық белгілері: оқу құралы / С. Т. Кемельбеков; Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа күрес агенттігі, қаржы полициясы академиясы. - Астана: ҚПА, 2012. - 124 б.
9. Күнхожаева, Г. Н. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық / Г. Н. Күнхожаева, Қ. У. Жылқыбай. - Алматы: Nurpress, 2020. - 268 б.
10. Қазақстан Республикасы қоршаған орта және су ресурстары министрлігі мен сыбайлас-жемқорлыққа қарсы саясаттың жүзеге асырылуы. - Астана: [б. и.], 2013. - 40 б.
11. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы өзекті проблемалары = Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан на современном этапе / материалы Республиканской научно-практической конференции: республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - [Б. м.]: AртPrint ХХI, 2012. - 314 б.
12. Қазақстан Республикасының Конституциясы=Конституция Республики Казахстан: конституция 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдума қабылданды. - Алматы: Дидар, 2005. - 364 б.
13. Қайранбаев, Қуат. Ар мен Заң алдында / Қ. Қайранбаев. - Алматы: Керемет медиа, 2019. - 272 б.
14. Қопабаев, Ө. Ата заң-мемлекет дамуының іргетасы / Ө. Қопабаев. - Алматы: Алатау, 2012. - 576 б.
15. Омарханов, Қ. Қазақ елінің дәстүрлі құқығы / Омарханов Қ. - Астана: Елорда, 2004. - 277 б.
16. Сартаев, С.С. Ар мен дар алдындағы сөз = Слово перед совестью и эшафотом / Сартаев С. С. - 2-ші бас. - Астана: [б. ж.], 2003. - 478 б.
17. Смағұлов, А.А. Сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес проблемалары: оқу құралы / А.А.Смағұлов. - Астана: АртPrint XXI, 2012. - 262 б.
18. Нұртазин, М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері: оқу құралы / М. С. Нұртазин. - Алматы: Бастау, 2016. - 256 б.
19. Тасболатов, А. Арылу / А. Тасболатов; ред. С.Мұхамбетұлы. - Алматы: Өлке, 2009. - 349 б.
20. Төлепбергенұлы, Н. Жемқордың жеткен жері: әзіл-оспақ, сын-сықақ, мысқыл-мысалдар, шымыр-шымыр шымшымалар / Н. Төлепбергенұлы. - Алматы: Баспалар үйі, 2015. - 480 б.

 

Книги на русском языке

 

1. Агыбаев, А.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией: Учеб. пособ. / Агыбаев А.Н. - Алматы: Қазақ университеті, 2003. - 126 с.
2. Алауханов, Е. Антикоррупционная правовая политика / Е. Алауханов. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. - 254 с.
3. Алауханов, Есберген Оразович. Борьба с коррупцией / Е. О. Алауханов, Д. Е. Турсынбаев. - Алматы: Юридическая литература, 2008. - 290 с.
4. Алауханов, Е. О. Налоговые преступления: учебное пособие / Е. О. Алауханов, К. Т. Ахмедин; отв. ред. З. С. Зарипов. - Алматы: Юридическая литература, 2008. - 172 с.
5. Акофф, Р. Акофф о менеджменте / Акофф Р. - СПб.: Питер, 2002. - 448 с.
6. Ашитов, Б.З. Проблемы предупреждения преступных нарушений правил охраны труда: [монография] / Ашитов Б. З. - Алматы: Жеті жарғы, 2007. - 219 с.
7. Байменов, А. М. Государственная служба: Международный опыт. Казахстанская модель / Байменов А.М. - Астана: Фолиант, 2000. - 152 с
8. Борчашвили, И. Ш. Коррупционные преступления: закон, теория и практика / И. Ш. Борчашвили. - Алматы: Жеті жарғы, 2009. - 488 с.
9. Борчашвили, И. Ш. Проблемы противодействия коррупции по уголовному законодательству Республики Казахстан / И. Ш. Борчашвили, С. М. Рахметов; Научно-исследовательский ин-т государства и права им. Г. Сапаргалиева. - Алматы: Норма-К, 2012. - 392 с
10. Борьба с коррупцией в Казахстане: Сборник нормативных правовых актов. - Алматы: Б.и., 1999. - 160 с.
11. Гилинский, Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль: избранные статьи / Гилинский Я. И. - [Научное издание]. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 320 с.
12. Государственная служба в Республике Казахстан. - Алматы: Юрист, 2012. - 164 с.
13. Жетписбаева, Б. А. Стратегия борьбы с коррупцией / Б. А. Жетписбаева. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. - 293 с. - Библиогр.: с. 266-274.
14. Зиманов, С. Казахский суд биев - общекультурологическая ценность: монография / С. Зиманов. - Алматы: Арыс, 2009. - 408 с.
15. Исакулов, Е. Б. Государственная служба как сфера социально-политической модернизации в Республике Казахстан: политологический анализ: монография / Е. Б. Исакулов. - Астана: Самрұқ, 2008. - 260 с.
16. Канапьянова, Р. Гендерная асимметрия на государственной службе: траектория преодоления стереотипов / Р. Канапьянова; под ред. К. И. Калининой. - М.: РАГС, 2006. - 368 с.
17. Комментарий и постатейные материалы к закону Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" / И. И. Рогов, Б. М. Имашев, Б. А. Мухамеджанов и др.; отв. ред. И. И. Рогов; Казахстанская криминологическая ассоциация. - 2-е изд., испр. и доп. - Алматы: Норма-К, 2008. - 319 с.
18. Культелеев, Т. М. Уголовное и обычное право казахов / Культелеев Т. М. - Алматы: Б. и., 2004. - 312 с.
19. Научные труды Академии налоговой полиции: Сборник. - Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 240 с.
20. Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного Казахстана: монография. - Астана: [б. и.], 2003. - 475 с
21. Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия : монография / Проява С. М. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 159 с.
22. Рахметов, С. М. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией : монография / С. М. Рахметов, Борчашвили И. Ш. - Астана: АртPrint XXI, 2012. - 364 с.
23. Тимофеев, Л. М. Институциональная коррупция: Очерки теории / Тимофеев Л.М. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. - 365 с.
24. Шаукенова, З. Идеологическое конструирование в Республике Казахстан / З. Шаукенова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. - 316 с.

 

Көркем әдебиет

 

1. Абай. Слова назидания = Қара сөздер: 1890-1898 / пер.: Санбаев Сатимжан. - Алматы: MELOMAN Publishing, 2019. - 310 с.
2. Айталы, А. Қазақты намысы қамшыласын: саяси публицистикалық мақалалар мен сұхбаттар / А. Айталы. - Алматы: Арыс, 2009. - 248 б.
3. Жаппасұлы, Е. Қымсынбашы, қылықтым: әзіл-сықақ әңгімелер. -Астана: «Фолиант», 2001. - 252 б.
4. Жәлелұлы, О. Харекет адам бол - мал тап / О. Жәлелұлы. - Алматы: BRK Press, 2018. - 552 б.
5. Сәукетаев, Т. Мен - жындымын: әжуа аралас мұңлы роман / Т. Сәукетаев. - Алматы: [б. и.], 2019. - 288 б.

 

Художественная литература

 

1. Абай. Я - человек-загадка... / Абай; сост. Г. Бельгер. - Астана: Аударма, 2009. - 504 с.
2. Алтынсарин, И. Собрание сочинений в трех томах / Алтынсарин, И. - Алма-Ата: Наука, 1975. - Б. ц.
3. Ахметов, Темирбулат. Родник у озера: роман, детективные истории / Т. Ахметов. - Алматы: Раритет, 2017. - 400 с.
4. Бельгер, Г. К. Земля моей чести / Бельгер Г.К. - Алматы: Дайк-Пресс, 2004. - 342 с.
5. Горшков, В. И. Красный Восток / В. И. Горшков. - Усть-Каменогорск: Наследие, 2011. - 327 с.
6. Момыш-улы Б. Сборник произведений / Б. Момыш-улы. Т. 19, кн. 2: Тысячи мыслей - тысячи сомнений. - Алматы: Өнер, 2010. - 312 стр.
7. Сулейменов, О. О. Но людям я не лгал... / О. Сулейменов. - Алматы: Дайк-Пресс, 2006. - 146 с.
8. Тлеулесов, Т. Шымкентская мафия (документальный детектив) / Тлеулесов Т. - Алматы: Дәуір, 2000. - 240 с.
9. Шакарим. Мое время: [сборник]: пер. с каз. / Шакарим; сост. Т. Шанбай; предисл. Е. Б. Сыдыковой; послесл. Б. Канапьянова. - Астана: Аударма, 2010. - 408 с.

 

konvertor